JAVNI POZIV- JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI - Nabavka višeslojnog CT skenera PDF Štampa El. pošta
utorak, 13 jul 2010 00:00

Наручилац

Здравствени центар ''Топлица'' прокупље

Адреса

Пасјачка бр.2

Место

Прокупље

 

На основу члана 69, 70. и 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 116/08):

oбјављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: отворени поступак велике вредности

Предмет јавне набавке­:

Набавка вишеслојног ЦТ скенера (16 сл).

Опис предмета јавне набавке:

Набавка вишеслојног ЦТ скенера за компијутеризовану томографију са најмање 16 независних слојева за кардиолошку и радиолошку примену.

Процењена вредност - 43.728.936,00 дин. без ПДВ-а.

Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова...):

Право учешћа имају сви понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку у складу са чл.44 ЗЈН, а испуњеност услова дужни су да докажу на начин прописан чл.45 ЗЈН.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача према критеријуму – економски најповољнија понуда.Елементи критеријума за избор економски најповољније понуде су :

- цена : 65 пондера

- квалитет, техничко-технолошка и функционална предност апарата: 35 пондера

Увид и преузимање конкурсне документације (услови, место, време, рок, накнада трошкова...):

Конкурсна документација се може преузети радним даном од 8-14 часова у просторијама Управне зграде Здравственог центра ''Топлица'' Прокупље уз достављање доказа о извршеној уплати од 1.000,00 дин. на жиро рачун 840 – 234667 – 56 Здравственог центра ''Топлица'' Прокупље уз назнаку ''Зa конкурсну документацију''. Уплаћена средства се не враћају. Доказ о уплати доставити на тел/факс 027/324-762 или понети са собом приликом подизања документације.

Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):

Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања огласа у ''Сл.Гласнику РС'' Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, до 11 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 11 часова. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца : Здравствени центар ''Топлица'' Прокупље, ул.Пасјачка бр.2, са назнаком ''Не отварати – Понуда за учествовање у отвореном поступку јавнe набавкe ЦТ скенера.’’. На полеђини коверте се уписује назив и адреса понуђача.

Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих...):

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, тј. у 11.15 часова последњег дана горе наведеног рока.Отварање понуда ће се обавити у просторијама Управне зграде ЗЦ ''Топлица'' Прокупље, ул. Пасјачка бр.2. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 15 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од 3 дана од дана њеног доношења.

Контакт (особа, место, време, број телефона, e-maиl адреса...):

Бојан Димић и Jована Цветковић, сл.за јавне набавке

Време : од 8-14 часова

Телефон : 027/329-730,

e-mail : Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 19 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas166
mod_vvisit_counterJuče1551
mod_vvisit_counterOve nedelje2719
mod_vvisit_counterOvog meseca23889
Baner
Baner