Vesti
SVETI VRAČI KOZMA I DAMJAN PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 14 jul 2022 09:39

 

 

 

 

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik posvećen Kozmi i Damjanu, u narodu poznat kao Vračevi ili Vrači. Ovi sveci se smatraju zaštitnicima lekarske profesije. Današnji dan je po narodnom verovanju dobar za molitvu za ozdravljenje.
Pred okupljenim vernicima, lekarima i medicinskim tehničarima u crkvi Svetih vrača Kozme i Damjana u krugu naše bolnice, Svetom liturgijom i sečenjem slavskog kolača obeležen je današnji praznik.

 

 

 

 

 

 

 

Opširnije...
 
Оглас о давању у закуп земљишта – платоа PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 11 jul 2022 18:40

ОПШТА БОЛНИЦА
''Др Алекса Савић''
Бр.2657
11.07.2022.године
Прокупље


На основу члана 22. Статута Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупљe

 

ОПШТА БОЛНИЦА ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' ПРОКУПЉЕ

ул. Пасјачка бр. 2

Објављује Оглас о давању у закуп земљишта – платоа, површине 36 м2,

који се налази на улазу у круг Опште болнице Прокупље,

путем јавног надметања

 



Предмет давања у закуп, путем јавног надметања, је земљиште –  плато површине 36 м2, који се налази на улазу у круг Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље, ул. Пасјачка бр. 2, ради постављања покретног (монтажног) објекта.

Закупац се обавезује да закупљени плато користи строго наменски и да исти не сме давати у подзакуп, нити вршити поправке или адаптацију истог.
Закупац је у обавези да постави контролно бројило и струју ће плаћати по индустријској тарифи (очитавање ће вршити запослени Опште Болнице).
Вода ће се плаћати паушално у износу од 500,00 динара, месечно.

Рок трајања закупа: годину дана.

Јавно надметање ће се одржати дана 20.07.2022. године са почетком у 10 часова у згради Управе Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

Почетна висина накнаде за коришћење земљишта износи 400,00 динара по м2.

Сви заинтересовани учесници за учешће у поступку јавног надметања су дужни да уплате депозит у износу од 2.000,00 динара на текући рачун  840-827667-36 Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље или на благајни Опште болнице.
Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању је 5 дана од дана јавног надметања.

Пријава која се доставља за учешће у поступку јавног надметања мора да садржи:
-    за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана
-    за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број
-    за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.
-    доказ о уплати депозита
-    број текућег рачуна на који ће се извршити повраћај депозита



Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину накнаде за коришћење земљишта.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања.

Критеријум за избор закупца је највиши износ накнаде за коришћење земљишта у поступку јавног надметања.
Уколико подносилац пријаве, који је дао највиши износ накнаде у поступку јавног надметања, не закључи уговор о закупу, губи право на враћање депозита.

Разгледање предметног земљишта - платоа може се вршити сваког радног дана од 09,00 часова до 13,00 часова.
Особа за контак: Горан Милојковић, 060/2720050
Ближе информације на телефон 027/ 322-440.



ДИРЕКТОР

Др Сњежана Арсић


 
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И УЖИХ СПЕЦИЈАЛИУЗАЦИЈА PDF Štampa El. pošta
petak, 08 jul 2022 10:19

ОПШТА БОЛНИЦА
''Др Алекса Савић''
Бр.2626
08.07.2022.године
Прокупље

На основу члана 10. Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници ''Др Алекса Савић'' Прокупље бр.1890 од 19.05.2022.године, измене и допуне Плана стручног усавршавања запослених у Општој болници ''Др Алекса Савић''  Прокупље за 2022.годину бр.2622 од 07.07.2022.године и Мишљења Института за јавно здравље Ниш бр. 02-1451 од 05.07.2022.године

 

Општа болница ''Др Алекса Савић'' Прокупље

О б ј а в љ у ј е

ИНТЕРНИ КОНКУРС



I    За доделу следеће специјализације и ужих специјализација:
•    1 специјализација – гинекологија и акушерство
•    1 ужа специјализација – ендокринологија
•    1 ужа специјализација – нефрологија
•    1 ужа специјализација – пулмологија
•    1 ужа специјализација – кардиологија

II    Уз молбу за доделу специјализације доставити следећу документацију у 2 (два) примерка:
•    Оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету. Уколико кандидат није добио диплому већ има само уверење, потребно је доставити оверену фотокопију уверења и потврду факултета да је диплома у фази израде;
•    Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
•    Оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене презимена;
•    Потврда да је кандидат у сталном радном односу у здравственој установи, са податком о дужини трајања радног стажа у струци, по положеном стручном испиту.

III    Уз молбу за доделу уже специјализације доставити следећу документацију у 2 (два) примерка:
•    Оверена копија дипломе о завршеном факултету;
•    Оверена копија дипломе о положеном специјалистичком испиту. Уколико кандидат није добио диплому већ има само уверење, потребно је доставити потврду факултета да је диплома у фази израде;
•    Оверена копија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене презимена;
•    Потврда да је кандидат у сталном радном односу у здравственој установи, са податком о дужини трајања радног стажа у струци, по положеном стручном испиту.

IV    Молбе се достављају Одељењу за правне послове, преко писарнице, до 18.07.2022.године, понедељак, до 12 h.
Конкурс објављен на огласној табли и сајту Опште болнице.


ДИРЕКТОР
Др Сњежана Арсић

 
ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ PDF Štampa El. pošta
utorak, 05 jul 2022 08:20

ОПШТА БОЛНИЦА
''Др Алекса Савић''
Бр. 2393
29.06.2022.год.
П р о к у п љ е

На основу  члана 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке бр.2387 од 29.06.2022.године, расписује се

 

ОГЛАС ЗА

ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ


I    Ради попуне слободних, односно упражњених радних места за рад у Општој болници ''Др Алекса Савић'' Прокупље примиће се у радни однос на неодређено време:

1.    Доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства за рад на пословима доктора медицине специјалисте у операционим салама у служби гинекологије и акушерства, број извршилаца 1, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
За  доктора медицине специјалисту  у операционим салама у служби  гинекологије и акушерства су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:
1) Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
-    на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
-    на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
2) Додатна знања / испити / радно искуство
-    стручни испит;
-    лиценца;
-    специјалистички испит;

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-   Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеном медицинском факултету;
-    Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном специјалистичкон испиту из гинекологије и акушерства;
-    Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;
-    Оверену фотокопију решења или лиценце издате од надлежне Коморе;


2.    Доктор медицине,  број извршилаца 1, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
За  доктора медицине су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:
1) Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
-    на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
-    на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
2) Додатна знања / испити / радно искуство
-  стручни испит;
-    лиценца;

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеном медицинском факултету;
-    Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;
-    Оверену фотокопију решења или лиценце издате од надлежне Коморе;


3.    Лабораторијски техничар у дијагностици, број извршилаца 1, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
За лабораторијског  техничара у дијагностици  су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:
1) Стручна спрема / образовање
-    Средње образовање, здравствене струке, смер лабораторијски
2) Додатна знања / испити / радно искуство
-    стручни испит;
-    лиценца;

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој медицинској школи, смер лабораторијски;
-    Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;
-    Оверену фотокопију решења или лиценце издате од надлежне Коморе;


4.    Возач санитетског возила у здравственим установама, број извршилаца 1, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
За возача санитетског возила у здравственим установама су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:
1) Стручна спрема / образовање
-    Средње образовање, у трајању од најмање три године
2) Додатна знања / испити / радно искуство
-    возачка дозвола Б категорије

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој школи;
-    Оверену фотокопију возачке дозволе Б категорије





5.    Спремач / спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, број извршилаца 1, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
За спремача / спремачицу просторија у којима се пружају здравствене услуге су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:
1) Стручна спрема / образовање
-    Основно образовање

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној основној школи;




Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу ''Послови''.
Оглас ће бити објављен и на wеб сајту Министарства здравља РС, wеб сајту Опште болнице Прокупље и огласној табли Опште болнице Прокупље.
Пријаве се достављају искључиво поштом у затвореним ковертама са назнаком  ''пријава на конкурс'', на адресу: Општа болница ''Др Алекса Савић'' Прокупље, Одељење за правне послове, ул. Пасјачка бр.2, 18400 Прокупље.
Неблаговремена пријава се неће разматрати и неотворена ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када је примљена.
Пријава са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијена.




ДИРЕКТОР                                                          
Др Сњежана Арсић








 
Projekat „Hitan odgovor na Kovid 19“ PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 02 jun 2022 11:07

U OB ‘’Dr Aleksa Savić’’ u Prokuplju stigla su dva vozila za potrebe transporta pacijenata na tercijalni nivo zbrinjavanja.

Nova vozila je obezbedilo Ministarstvo zdravlja u okviru projekta „Hitan odgovor na Kovid 19“ za potrebe zdravstvenog sistema RS, iz sredstava Projekta HORSK, a u skadu sa procedurama Međunarodne banke za obnovu i razvoj u ukupnoj vrednosti od 11 miliona dinara.

 


 

Jedno od vozila opremljeno je najsavremenijom medicinskom opremom za hitan transport pacijenata, dok je drugo vozilo bez medicinske opreme namenjeno samo za prevoz pacijenata.

Direktor OB ‘’Dr Aleksa Savić’’ u Prokuplju, dr Snježana Arsić izrazila je zahvalnost Ministarstvu zdravlja koje je prepoznalo potrebe OB Prokuplje i obezbedilo nova vozila koja će biti od izuzetnog značaja, posebno za pacijente koji borave u OB Prokuplje, a potrebno im je lečenje na višem nivou zdravstvene zaštite.

 



Ova donacija Ministarstva zdravlja znatno će poboljšati uslove transporta najtežih pacijenata na tercijalni nivo zdravstvene zaštite i rad zaposlenih zdravstvenih radnika i vozača, kazala je dr Arsić.




 

 
« PočetakPrethodnaSledećaKraj »

Strana 1 od 79
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 32 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas481
mod_vvisit_counterJuče906
mod_vvisit_counterOve nedelje6936
mod_vvisit_counterOvog meseca481
Baner
Baner