Vesti
ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ PDF Štampa El. pošta
sreda, 07 avgust 2019 07:34

ОПШТА БОЛНИЦА
''Др Алекса Савић''
Бр.  3048
31.07.2019. год.
П р о к у п љ е


На основу  члана 7 – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке бр. 3047 од 31.07.2019. године, расписује се

ОГЛАС ЗА

ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
Ради попуне слободних, односно упражњених радних места за рад у Општој болници ''Др Алекса Савић'' Прокупље примиће се у радни однос на неодређено време:

1. Мајстор одржавања (руковаоц парних котлова), 1 извршилац, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од  3 (три) месеца.
Опис послова: Обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава; обавља послове ложача, као и друге радове одржавања и поправки; припрема објекте, опрему и инсталације за рад; обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама; пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара; прати параметре рада и подешава опрему и постројење; рукује постројењима у котларници; обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања; води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама. Контролише рад котлова и целокупну грејну инсталацију. Одговоран је за рад погона грејања. Свакодневно својим радом и контролом не дозвољава да се проузрокује квар. Стално контролише количину горива о чему извештава шефа одсека. Задужује се са целокупним горивом за грејну сезону и контролише његову рационалну потрошњу. При руковању строго се придржава упутства за руковање и пуштање у погон котларнице. Поред послова чишћења котлова и одржавања опреме у котларници контролише загрејаност служби и отклања кварове настале у току рада. Стара се о раду базена и контролише исправност базенске воде. Све примедбе упусује у дневник који се води сваког дана а за кварове обавештава шефа одсека. Задужује се алатом. По потреби служби дужан је да и ван радног времена долази ради нормалног функционисања грејања. Одговоран је за средства са којима рукује, за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свога рада. Придржава се мера безбедности и заштите на раду.
Обавља и друге послове по налогу руководиоца.
За свој рад одговоран је  шефу одсека и начелнику  одељења.
Услови за заснивање радног односа су:
1) Стручна спрема / образовање
    Средње образовање, у трајању од најмање три године
изузетно
    Основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе
2) Додатна знања / испити / радно искуство
    Положен стручни испит за рад са судовима под притиском

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој школи или оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној основној школи уз коју се прилаже и доказ о радном искуству на пословима руковаоца парних котлова;
    Оверену фотокопију сертификата за рад са судовима под притиском (руковаоц парних котлова)

2. Радник обезбеђења без оружја, 1 извршилац, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од  3 (три) месеца.
Опис послова: Дужан је да има лиценцу за вршење послова службеника обезбеђења. Регулише улаз и излаз из објеката и круга болнице, врши проверу идентитета лица , води евиденцију за сва возила која улазе у круг болнице и врши наплату уз доказ о наплати (признаница). Забрањује неовлашћеним лицима улаз и приступ у објекте и круг опште болнице, онемогућава недозвољене уласке и изласке, евидентира улазак и легитимацију лица која долазе у пословне просторије. Има овлашћење да привремено задржи лице које је затекао у објектима или кругу опште болнице у вршењу кривичног дела и тежих прекршаја нарушавања јавног реда и мира, до доласка полиције. Позива таxи возила, ватрогасну и сервисну службу у случају утврђене потребе за тим. Одговоран је за употребу кључева који стоје у портирници, ради на одржавању хигијене портирнице. Одговоран је за неисправност која се деси за време свог дежурства. Службеник обезбеђења мора да има положен ватрогасни испит. Рукује противпожарном опремон и опремон цивилне заштите и стара се да опрема буде увек исправна за употребу. По потреби обавља и послове возача на територији града при чему је одговоран  за возило као и за алат и материјал који се налази уз возило. Одговоран је за средства са којима рукује, за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свога рада. Придржава се мера безбедности и заштите на раду.
Обавља и друге послове по налогу руководиоца.
Услови за заснивање радног односа су:
1) Стручна спрема / образовање
    Средње образовање, у трајању од најмање три године
2) Додатна знања / испити / радно искуство
    Лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој школи;
    Оверену фотокопију Лиценце за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја

3. Спремач / спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, 1 извршилац, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.
Опис послова: Одржава хигијену просторија (болесничких соба - одељења , ходника , чекаоница и нус просторија) и опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе; обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе.Пере и чисти врата и прозоре. Преноси материјал за одржавање хигијене. По потреби и по налогу главног техничара одељења носи прљав веш са одељења а доноси чист . По налогу шефа одсека ради и послове помоћног радника у централној перионици. Прима прљав веш и исти класификује за прање . Ставља веш у машину  и опран суши , одговоран је за квалитетно прање веша Врши пеглање веша и одговора за уредно пеглање веша. По потреби врши чишћење просторија. Одговоран је за средства са којима рукује, за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свога рада. Придржава се мера безбедности и заштите на раду.
Обавља и друге послове по налогу руководиоца.
За свој рад одговоран је  шефу одсека и начелнику  одељења.
Услови за заснивање радног односа су:
    Основно образовање

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној основној школи;

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу ''Послови''.
Оглас ће бити објављен и на wеб сајту Министарства здравља РС и wеб сајту Опште болнице Прокупље.
Пријаве се достављају искључиво поштом у затвореним ковертама са назнаком  ''пријава на конкурс'', на адресу: Општа болница ''Др Алекса Савић'' Прокупље, Одељење за правне послове, ул. Пасјачка бр.2, 18400 Прокупље.
Неблаговремена пријава се неће разматрати и неотворена ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када је примљена.
Пријава са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијена.


ДИРЕКТОР

Др Сњежана Арсић


 

 
ИНТЕРНИ КОНКУРС - 1 специјализација – ургентна медицина PDF Štampa El. pošta
utorak, 06 avgust 2019 12:00

ОПШТА БОЛНИЦА
''Др Алекса Савић''
Бр. 3107
05.08.2019. год.
Прокупље


На основу члана 16. Правилника о стручном усавршавању и образовању здравствених радника и сарадника Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље, Плана стручног усавршавања и образовања здравствених радника и здравствених сарадника  Опште болнице ''Др Алекса Савић''  Прокупље за 2019. годину, бр. 316 од 23.01.2019. године и Мишљења Института за јавно здравље Ниш бр. 02-426 од 31.01.2019. године

 

Општа болница ''Др Алекса Савић'' Прокупље

О б ј а в љ у ј е

ИНТЕРНИ КОНКУРСЗа доделу следећих специјализација:
-   1 специјализација –  ургентна медицина

Уз молбу за доделу специјализације доставити следећу документацију у 2 (два) примерка:
•    Оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету;
•    Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
•    Оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене презимена;
•    Потврда да је кандидат у сталном радном односу у здравственој установи, са податком о дужини трајања радног стажа у струци, по положеном стручном испиту.Молбе се достављају Одељењу за правне послове, преко писарнице, до 08.08.2019. године, четвртак, до 12 h.
Конкурс објављен на огласној табли и сајту Опште болнице.


ДИРЕКТОР,
Др Сњежана Арсић

 

 
Novi ultrazvučni aparat za biometriju i ultrazvučni pregled oka PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 01 avgust 2019 12:04

Proteklih dana nastavljena je isporuka opreme  našoj  bolnici od strane Ministarstva zdravlja RS .
Ocno odeljenje naše bolnice dobilo je savremeni ultrazvučni aparat za biometriju i ultrazvučni pregled oka u iznosu od 1.308.000,00 dinara i novu sondu namenjenu aparatu za operacije katarakte u iznosu od 405.270,00 dinara.
Ministarstvo zdravlja obezbedilo je sredstva i sprovelo javnu nabavku za kupovinu nove opreme isporučene Opštoj bolnici ‘’Dr Aleksa Savić’’.
Sva pristigla nova oprema već je instalirana na Očnom odeljenju i sa njom se radi.
Pored ove opreme uskoro se očekuje i isporuka novog seta instrumenata za ultrazvuču hirurgiju katarakte za potrebe Očnog odeljenja prokupačke bolnice .
Nabavkom nove opreme za Ocno odeljenje obezbeđeno je pružanje kompletnih zdravstvenih usluga pacijentima sa kataraktom u matičnoj ustanovi i rasterećenje Očne klinike u Nišu .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poklon paketi ‘’Taši Taši’’ - Mostnet Televizija Prokuplje PDF Štampa El. pošta
petak, 26 jul 2019 11:40

 
Poklon paketi ‘’Taši Taši’’ i u prokupsčkom porodilištu PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 25 jul 2019 00:00

 

Firma Appello D.O.O. je nosilac projekta podele poklon paketa „Taši Taši" svim majkama novorođene dece u svim porodilištima na teritoriji Republike Srbije odobrenog rešenjem Ministarstva zdravlja .

Pored Ministarstva zdravlja projekat je podržao i Kabinet ministarke bez portfelja zadužen za demografiju i populacionu politiku.

 

 

Distribucija paketa ‘’Taši Taši’’  u našem porodilištu, kao i u porodilištima širom Srbije počela je ove nedelje .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovni cilj projekta jeste da sve porodilje dobiju paket “Taši Taši”, odnosno da se izjednače sve mame novorođene dece, bez obzira na to gde žive i kojeg su materijalnog statusa, obrazovanja, vere i nacionalnosti.
Projekat predstavlja  i jednu od aktivnosti na unapređenju i podršci dojenju, porodičnoj i razvojnoj nezi novorođenčeta.

 

 

Pokloni za porodilje će biti :

uzorci i/ili veća pakovanja različitih kategorija proizvoda namenjenih bebama i majkama (jednokratna pelena, krema za pelensku regiju i druga kozmetika za bebe, flašica vode za hidrataciju mame u porodilištu, jednokratni tuferi za grudi  i higijenski ulošci za mame, čajevi i drugi proizvodi koji pomažu laktaciji, portiklice i/ili čarapice za bebe i sl.),vaučeri i kuponi sa popustima za prvu kupovinu.
U sadržaju paketa neće biti flašica za bebe, cucli, cucli varalica, zamena za majčino mleko, kao ni vaučera i kupona za kupovinu ovih proizvoda, niti bilo šta drugo što bi odvraćalo majku od dojenja.

 

 

 

 
« PočetakPrethodnaSledećaKraj »

Strana 1 od 70
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 16 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas240
mod_vvisit_counterJuče575
mod_vvisit_counterOve nedelje3909
mod_vvisit_counterOvog meseca15390
Baner
Baner