Vesti
Projekat „Hitan odgovor na Kovid 19“ PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 02 jun 2022 11:07

U OB ‘’Dr Aleksa Savić’’ u Prokuplju stigla su dva vozila za potrebe transporta pacijenata na tercijalni nivo zbrinjavanja.

Nova vozila je obezbedilo Ministarstvo zdravlja u okviru projekta „Hitan odgovor na Kovid 19“ za potrebe zdravstvenog sistema RS, iz sredstava Projekta HORSK, a u skadu sa procedurama Međunarodne banke za obnovu i razvoj u ukupnoj vrednosti od 11 miliona dinara.

 


 

Jedno od vozila opremljeno je najsavremenijom medicinskom opremom za hitan transport pacijenata, dok je drugo vozilo bez medicinske opreme namenjeno samo za prevoz pacijenata.

Direktor OB ‘’Dr Aleksa Savić’’ u Prokuplju, dr Snježana Arsić izrazila je zahvalnost Ministarstvu zdravlja koje je prepoznalo potrebe OB Prokuplje i obezbedilo nova vozila koja će biti od izuzetnog značaja, posebno za pacijente koji borave u OB Prokuplje, a potrebno im je lečenje na višem nivou zdravstvene zaštite.

 Ova donacija Ministarstva zdravlja znatno će poboljšati uslove transporta najtežih pacijenata na tercijalni nivo zdravstvene zaštite i rad zaposlenih zdravstvenih radnika i vozača, kazala je dr Arsić.
 

 
USKRŠNJI PRAZNICI PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 21 april 2022 00:00

СРЕЋНЕ УСКРШЊЕ ПРАЗНИКЕ

ЖЕЛЕ  ВАМ

ЗАПОСЛЕНИ  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' ПРОКУПЉЕ

 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !!!

 

 

 

 
Јавни позив за продају секундарних сировина Опште болнице Прокупље, путем прикупљања писмених понуда 1 PDF Štampa El. pošta
utorak, 05 april 2022 00:00

 

ОПШТА БОЛНИЦА

''Др Алекса Савић''

Прокупље

Бр. 1332

05.04.2022.године


На основу члана 33. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'' бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018, 153/2020) и Одлуке бр.670 од 28.02.2022.године

 

ОПШТА БОЛНИЦА ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' ПРОКУПЉЕ

ул. Пасјачка бр. 2

Објављује Јавни позив за продају секундарних сировина Опште болнице Прокупље,

путем прикупљања писмених понуда – II пут

 

1. Предмет продаје су секундарне сировине – демонтирани резервоар за екстра лако ложиво уље запремине 100 м3, дужине 15,20 м, полупречника 1,45м.

2. Укупна процењена вредност демонтираног материјала наведеног под бројем 1, и уједно почетна цена износи: 630.000,00 динара.

3. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

4. Трошкови преузимања предмета продаје са места где је складиштен, падају на терет купца.

Купац је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора о куповини, преузме секундарне сировине које су предмет продаје.

5. Понуда се доставља у писаном облику, путем поште на горе наведену адресу.

Понуде морају бити затворене са назнаком ''Понуда за куповину секундарних сировина – не отварати''. На полеђини коверте написати име и презиме односно назив понуђача, адресу, име лица за контакт и број телефона.

Понуда мора да садржи:

- за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана

- за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број

- за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа.

- понуђену цену у динарима

- доказ о уплати депозита у износу од 2.000,00 динара, који се уплаћује на текући рачун Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље бр. 840-827667-36

- број текућег рачуна на који ће се извршити повраћај депозита

6. Рок за достављање понуда је 14.04.2022.године, до 10 часова.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.

Отварање приспелих понуда ће бити дана 14.04.2022.године са почетком у 10,15 часова и исту ће вршити Комисија именована Одлуком директора.

Сви учесници биће обавештени путем телефона о избору најповољнијег понуђача а Записник о отварању понуда биће достављен путем поште.

7. Износи депозита биће враћени учесницима, осим најповољнијем понуђачу, коме ће се депозит урачунати у цену.

Уколико изабрани најповољнији понуђач одустане од понуде или не потпише уговор о куповини, истом неће бити враћен депозит.

8. Ближе информације о предмету продаје: Горан Милојковић.

Контакт: 060/2720050

 

ДИРЕКТОР

Др Сњежана Арсић

 

 
ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ-Дипломирани правник PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 21 mart 2022 10:12

ОПШТА БОЛНИЦА
''Др Алекса Савић''
Бр.
939
17.03.2022.
године

П р о к у п љ е

 

На основу члана 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке бр.936 од 17.03.2022.године, расписује се

 

 

ОГЛАС ЗА

ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 


I Ради попуне слободних, односно упражњених радних места за рад у Општој болници ''Др Алекса Савић'' Прокупље примиће се у радни однос на неодређено време:

  1. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове за рад у одељењу за опште, правне и кадровске послове, број извршилаца 1, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

За дипломираног правника за правне, кадровске и административне послове су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:

1) Стручна спрема / образовање

Високо образовање, правне струке

  • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
  • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

2) Додатна знања / испити / радно искуство

  • знање рада на рачунару

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

- Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;

- Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеном правном факултету;

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу ''Послови''.

Оглас ће бити објављен и на wеб сајту Министарства здравља РС, wеб сајту Опште болнице Прокупље и огласној табли Опште болнице Прокупље.

 

Пријаве се достављају искључиво поштом у затвореним ковертама са назнаком ''пријава на конкурс'', на адресу: Општа болница ''Др Алекса Савић'' Прокупље, Одељење за правне послове, ул. Пасјачка бр.2, 18400 Прокупље.

Неблаговремена пријава се неће разматрати и неотворена ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када је примљена.

Пријава са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијена.

 

ДИРЕКТОР

Др Сњежана Арсић

 

 
OB PROKUPLJE - Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 14 mart 2022 10:53

 

ОПШТА БОЛНИЦА
''Др Алекса Савић''
Бр. 808
10.03.2022.године
П р о к у п љ еНа основу члана 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке бр.802 од 10.03.2022.године, расписује се

 

ОГЛАС ЗА

ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ


I Ради попуне слободних, односно упражњених радних места за рад у Општој болници ''Др Алекса Савић'' Прокупље примиће се у радни однос на неодређено време:


1. Доктор медицине, број извршилаца 1, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

За доктора медицине су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:

1) Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

2) Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

- Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;

- Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеном медицинском факултету;

- Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;

- Оверену фотокопију лиценце издате од надлежне Коморе;


2. Виша медицинска сестра – техничар, број извршилаца 1, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

За вишу медицинску сестру – техничара су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:

1) Стручна спрема / образовање

Високо образовање, здравствене струке

- на студијама првог степена (основне струковне/академске студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање две године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

2) Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

- Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;

- Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеним основним струковним студијама односно основним студијама здравствене струке;

- Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;

- Оверену фотокопију лиценце издате од надлежне Коморе;


3. Медицинска сестра – техничар, број извршилаца 7, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

За медицинску сестру – техничара су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:

1) Стручна спрема / образовање

- Средње образовање, здравствене струке, смер општи, педијатријски и гинеколошко-акушерски

2) Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

- Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;

- Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој медицинској школи;

- Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;

- Оверену фотокопију лиценце издате од надлежне Коморе;


4.Техничар – електроничар на хемодијализи, број извршилаца 1, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

За техничара – електроничар на хемодијализи су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:

1) Стручна спрема / образовање

- Средње образовање, у трајању од најмање три године – електричар

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

- Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;

- Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој школи – техничке струке;

5.Спремач / спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, број извршилаца 1, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

За спремача / спремачицу просторија у којима се пружају здравствене услуге су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:

1) Стручна спрема / образовање

- Основно образовање

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

- Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;

- Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној основној школи;


Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу ''Послови''.

Оглас ће бити објављен и на wеб сајту Министарства здравља РС, wеб сајту Опште болнице Прокупље и огласној табли Опште болнице Прокупље.


Пријаве се достављају искључиво поштом у затвореним ковертама са назнаком ''пријава на конкурс'', на адресу: Општа болница ''Др Алекса Савић'' Прокупље, Одељење за правне послове, ул. Пасјачка бр.2, 18400 Прокупље.

Неблаговремена пријава се неће разматрати и неотворена ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када је примљена.

Пријава са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијена.

 

ДИРЕКТОР

Др Сњежана Арсић

 

 
« PočetakPrethodnaSledećaKraj »

Strana 2 od 80
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 26 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas586
mod_vvisit_counterJuče783
mod_vvisit_counterOve nedelje8512
mod_vvisit_counterOvog meseca1369
Baner
Baner