JAVNI POZIV-JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI-Nabavka citostatika PDF Štampa El. pošta
petak, 11 maj 2012 00:00

Naručilac

Opšta bolnica ''dr Aleksa Savić''

Adresa

Pasjačka br.2

Mesto

Prokuplje

Broj odluke

161

Datum

09.05.2012.god.

Na osnovu člana 69, 70. i 72. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl. glasnik RS» br. 116/08), ,

objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

Vrsta postupka: otvoreni postupak male vrednosti

Predmet javne nabavke:

Citostatici za 2012.god.

Opis predmeta javne nabavke:

Citostatici su oblikovani po partijama i to:

partija 1 : Metotreksat

partija 2 : Vinblastin

partija 3 : Doksorubicin (1 po 5ml)

partija 4 : Doksorubicin (1 po 25ml)

partija 5: Epirubicin (1 po 10mg)

partija 6: Epirubicin (1 po 50 mg)

partija 7: Ciklofosfamid (500mg)

partija 8: Ciklofosfamid (1g)

partija 9: Etopozid

partija10 : Goserelin

partija11 : Triptorelin

Uslovi za učestvovanje u postupku (pravo učešća, dokazi o ispunjenosti uslova...):

Pravo učešća imaju svi ponuđači koji ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku u skladu sa čl.44 ZJN. a ispunjenost uslova dužni su da dokažu popunjenom, potpisanom i pečatom overenom izjavom o ispunjenosti uslova

Pored uslova iz čl.44 ZJN, ponuđači su dužni da dostave i :

- ovlašćenje za učešće u konkretnoj javnoj nabavci na ime ustanove, izdato od strane proizvođača ili ovlašćenog distributera u R.Srbiji, iz kojeg se sa sigurnošću može utvrditi da će ovlašćeni ponuđač raspolagati traženom vrstom i količinom dobara tokom perioda važenja ugovora,

- rešenja ALiMS za svaki ponuđeni proizvod

Kriterijum i elementi kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude:

Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača prema kriterijumu – ekonomski najpovoljnija ponuda.Elementi kriterijuma za izbor ekonomski najpovoljnije ponude su :

- cena (sa uračunatim popustom): 90 pondera

- uslovi plaćanja : 10 pondera

Uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije (uslovi, mesto, vreme, rok, naknada troškova...):

Konkursna dokumentacija se može preuzeti radnim danom od 8-14 časova u prostorijama Upravne zgrade Opšte bolnice ''dr Aleksa Savić'' Prokuplje uz dostavljanje dokaza o izvršenoj uplati od 200,00 din. po partiji na žiro račun 840 – 82766736. uz naznaku ''Za konkursnu dokumentaciju. Uplaćena sredstva se ne vraćaju. Dokaz o uplati dostaviti na tel/faks 027/324-762 ili na e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , ili poneti sa sobom prilikom podizanja dokumentacije.

Podnošenje ponuda (rok, mesto, vreme, način, naznaka...):

Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti poštom ili lično najkasnije do 11 časova do dana 24.05.2012. godine na adresu : Opšta bolnica ''dr Aleksa Savić'' Prokuplje, ul.Pasjačka br.2, sa naznakom ''Ponuda – ne otvarati''.Ponuda mora biti jasna, nedvosmislena, čitko otkucana i overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica.Nepotpune i neblagovremene ponude se neće razmatrati. Na poleđini koverte se upisuje naziv i adresa ponuđača.

Otvaranje ponuda (mesto, vreme, prisustvo zainteresovanih...):

Otvaranje ponuda je javno. Ponude će se otvarati odmah, po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. u 11 časova i 15 minuta dana 24.05.2012.god.Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Upravne zgrade Opšte bolnice ''dr Aleksa Savić'' Prokuplje, ul. Pasjačka br.2. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Predstavnici ponuđača moraju imati ovlašćenje koje će predati Komisiji za javnu nabavku prilikom otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude:

Naručilac će u roku od 3 dana od dana izvršenog pregleda i stručne ocene ponuda.doneti odluku o izboru najpovoljnije ponude za predmetnu javnu nabavku.

Kontakt (osoba, mesto, vreme, broj telefona, e-mail adresa...):

Bojan Dimić i Jovana Cvetković, sl.za javne nabavke

Vreme : od 8-14 časova

Telefon : 027/329-730

e-mail : Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 18 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas481
mod_vvisit_counterJuče994
mod_vvisit_counterOve nedelje3412
mod_vvisit_counterOvog meseca1475
Baner
Baner