Оглас о давању у закуп земљишта – платоа PDF Štampa El. pošta
sreda, 05 jul 2023 06:37

ОПШТА БОЛНИЦА

''Др Алекса Савић''

Бр.2529

04.07.2023.године

Прокупље

На основу члана 22. Статута Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље

 

 

ОПШТА БОЛНИЦА ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' ПРОКУПЉЕ

ул. Пасјачка бр. 2

Објављује Оглас о давању у закуп земљишта – платоа, површине 36 м2,

који се налази на улазу у круг Опште болнице Прокупље,

путем јавног надметања

 

 

Предмет давања у закуп, путем јавног надметања, је земљиште – плато површине 36 м2, који се налази на улазу у круг Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље, ул. Пасјачка бр. 2, ради постављања покретног (монтажног) објекта.

Закупац се обавезује да закупљени плато користи строго наменски и да исти не сме давати у подзакуп, нити вршити поправке или адаптацију истог.

Закупац је у обавези да постави контролно бројило и струју ће плаћати по индустријској тарифи (очитавање ће вршити запослени Опште Болнице).

Вода ће се плаћати паушално у износу од 500,00 динара, месечно.

Рок трајања закупа: годину дана.

Opširnije...
 
НАРЕДБА - СУКОБ ИНТЕРЕСА PDF Štampa El. pošta
sreda, 28 jun 2023 09:18

ОПШТА БОЛНИЦА

''Др Алекса Савић''

Бр. 2341

23.06.2023.године

Прокупље

На основу члана 22. Статута Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље, члана 192. Закона о раду, члана 234. Закона о здравственој заштити, директор доноси следећу

НАРЕДБУ

I На основу члана 234. Закона о здравственој заштити, НАЛАЖЕ се запосленима Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље да су, у случају сумње у погледу сукоба интереса, прихватања поклона или услуге, сумње на корупцију, дужни да о томе најкасније наредног радног дана обавесте Етички одбор Опште болнице Прокупље.

Извод из Закона о здравственој заштити

XXII. СУКОБ ИНТЕРЕСА

Члан 234.

Став 1. Корупција, у смислу овог закона, је однос који се заснива злоупотребом обављања здравствене делатности, односно послова здравствене заштите, у циљу стицања личне користи или користи за другога.

Став 2. Сукоб интереса је ситуација у којој здравствени радник, односно здравствени сарадник има приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на непристрасност и објективност здравственог радника, односно здравственог сарадника у обављању здравствене делатности, односно послова здравствене заштите.

Став 3. Приватни интерес је било каква корист или погодност за здравственог радника, односно здравственог сарадника, чланове његове уже породице или физичка и правна лица која се оправдано могу сматрати интересно повезаним.

Став 4. Под члановима уже породице у смислу овог члана сматрају се: супружник или ванбрачни партнер, деца, браћа, сестре, родитељи, усвојитељ, усвојеник и друга лица која живе у заједничком породичном домаћинству.

Став 5. Здравствени радник и здравствени сарадник који обавља здравствену делатност, односно послове здравствене заштите у здравственој установи у јавној својини, члан органа, односно стручних органа у здравственој установи у јавној својини, као и чланови њихових ужих породица, не смеју тражити, нити примити новац, поклон, услугу или било какву другу корист за себе, чланове своје уже породице или физичка и правна лица која се оправдано могу сматрати интересно повезаним, а који могу утицати на непристрасност или професионално обављање дужности, односно који се могу сматрати наградом у вези са вршењем дужности и обављањем здравствене делатности.

Став 6. Изузетно од става 5. овог члана, исказивање захвалности у виду поклона мање вредности, односно рекламног материјала и узорака, који није изражен у новцу или хартијама од вредности и чија појединачна вредност не прелази 5%, а укупна вредност не прелази износ једне просечне месечне плате без пореза и доприноса у Републици Србији, не сматра се корупцијом, сукобом интереса, односно приватним интересом, у складу са законом.

Став 7. Лица из става 5. овог члана, дужна су да предузму све што је у њиховој могућности како би избегли било какву ситуацију сукоба интереса.

Став 8. На чланове органа здравствене установе у јавној својини примењују се одредбе закона којим се уређује рад Агенције за борбу против корупције.

Став 9. Уколико здравствени радник и здравствени сарадник који обавља здравствену делатност, односно послове здравствене заштите у здравственој установи у јавној својини, односно члан стручних органа у здравственој установи у јавној својини, има сумњу у погледу сукоба интереса или прихватања поклона или услуге у смислу става 5. овог члана, дужан је да о томе најкасније наредног радног дана обавести етички одбор здравствене установе.

Став 10. Етички одбор здравствене установе, осим надлежности из члана 131. овог закона, надлежан је и за:

1) давање савета и смерница у вези са спречавањем сукоба интереса и корупције;

2) идентификовање и смањење ризика за настанак сукоба интереса и корупције;

3) обуку и подизање свести запослених о спречавању сукоба интереса и корупције;

4) давање мишљења у случајевима сумње на сукоб интереса и корупцију;

5) предузимање мера неопходних за заштиту лица која су пружила информације о случајевима сукоба интереса и корупције.

Став 11. Поступање лица из става 9. овог члана супротно одредбама овог члана, представља повреду радне обавезе, која повлачи дисциплинску одговорност.

Став 12. О сумњи на сукоб интереса, етички одбор здравствене установе одмах обавештава директора здравствене установе у јавној својини, ради покретања дисциплинског поступка, као и надлежну комору здравствених радника.

Став 13. Сумња на корупцију пријављује се етичком одбору здравствене установе, односно тужилаштву или министарству надлежном за унутрашње послове, у складу са законом.

Став 14. Етички одбор здравствене установе у јавној својини подноси надзорном одбору здравствене установе извештаје о свом раду у вези са спречавањем сукоба интереса најмање два пута годишње.

II ОБАВЕШТАВАЈУ се запослени Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље да су донети следећи општи акти:

- Пословни кодекс Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље бр.2330 од 22.06.2023.године

-

- Правилник о управљању сукобом интереса у Општој болници ''Др Алекса Савић'' Прокупље бр.2331 од 22.06.2023.године

- Правилник о донацијама, поклонима, легатима и медицинској опреми у Општој болници ''Др Алекса Савић'' Прокупље бр.2335 од 22.06.2023.године

НАЛАЖЕ се запосленима Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље да се упознају са одредбама напред наведених правилника, а који су доступни у програму ХЕЛИАНТ – Почетна страна и на сајту Опште болнице Прокупље.

III Наредбу истаћи на огласној табли.

IV Свако непоштовање ове Наредбе сматраће се повредом радне дисциплине/радне обавезе, која повлачи дисциплинску одговорност.

Доставити:

- Запосленима Опште болнице Прокупље

 

 

ДИРЕКТОР

Др Сњежана Арсић

 

 
БОЛНИЦА - ИНТЕРНИ КОНКУРС PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 26 jun 2023 09:58
800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

ОПШТА БОЛНИЦА

''Др Алекса Савић''

Бр.160

17.01.2024.године

Прокупље

 

На основу члана 10. Правилника о стручном усавршавању запослених у Општој болници ''Др Алекса Савић'' Прокупље бр.1890 од 19.05.2022.године, Плана стручног усавршавања запослених у Општој болници ''Др Алекса Савић'' Прокупље за 2024.годину бр.75 од 10.01.2024.године и Мишљења Института за јавно здравље Ниш бр.02-98 од 15.01.2024.године

Општа болница ''Др Алекса Савић'' Прокупље

О б ј а в љ у ј е

ИНТЕРНИ КОНКУРС

I За доделу следећих специјализацијa:

· 1 специјализација – општа хирургија;

· 1 специјализација – офталмологија;

· 1 специјализација – радиологија;

II Уз молбу за доделу специјализације доставити следећу документацију у 2 (два) примерка:

  • Оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету. Уколико кандидат није добио диплому већ има само уверење, потребно је доставити оверену фотокопију уверења и потврду факултета да је диплома у фази израде;
  • Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
  • Оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене презимена;
  • Потврда да је кандидат у сталном радном односу у здравственој установи;
  • Потврда о дужини трајања радног стажа у струци, по положеном стручном испиту.

III Молбе се достављају Одељењу за правне послове, преко писарнице, до 25.01.2024.године, до 12 h.

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ МОЛБЕ СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ.

Конкурс објављен на огласној табли и сајту Опште болнице.

ДИРЕКТОР

Др Сњежана Арсић

 
ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 25.04.2023 PDF Štampa El. pošta
utorak, 25 april 2023 00:00

ОПШТА БОЛНИЦА
''Др Алекса Савић''
Бр.
1366
11.04.2023.год.

П р о к у п љ е

 

 

На основу члана 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке бр.1365 од 11.04.2023.године, расписује се

 


ОГЛАС ЗА

ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ


I Ради попуне слободних, односно упражњених радних места за рад у Општој болници ''Др Алекса Савић'' Прокупље примиће се у радни однос на неодређено време:

 

Opširnije...
 
USKRŠNJI PRAZNICI PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 13 april 2023 00:00

СРЕЋНЕ УСКРШЊЕ ПРАЗНИКЕ ЖЕЛЕ ВАМ ЗАПОСЛЕНИ

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' ПРОКУПЉЕ

 

 

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!!!

 

 

 

 

 

 
« PočetakPrethodnaSledećaKraj »

Strana 2 od 81
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 100 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas614
mod_vvisit_counterJuče841
mod_vvisit_counterOve nedelje614
mod_vvisit_counterOvog meseca30990
Baner
Baner